Aspekty prawne

Obecnie można wiercić studnie do głębokości 30m bez wykonywania projektu ale tylko do 5m3 na dobę do celów domowych:

Prawo wodne

 1. Art. 36.
  1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
  2. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:
  4. nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
  5. pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m 3 na dobę;
  6. korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
  7. rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m 3 na dobę.
 2. Art. 124 pkt 5 – wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 3. Art. 124 pkt 8 – pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m 3 na dobę;

Prawo geologiczne i górnicze

 1. Art 3. Ustawy nie stosuje się do:
  1. 2a) wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;

WIERCENIE KOLEKTORÓW PIONOWYCH POD POMPY CIEPŁA

Prawo geologiczne i górnicze

 1. Art. 3 pkt. 2 – ustawy nie stosuje się do wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi;
 2. Art. 85.
  1. Projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, jeżeli roboty geologiczne obejmują:
   1. wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo
   2. wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m 3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.
  2. Projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście.
  3. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
   1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
   2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Aktualny stan prawny na dzień 19.09.2016